Válasszon ingatlanjaink közül

Ingatlan utáni adózás

Személyi jövedelemadó ingatlan átruházása esetén: 

A személyi jövedelemadó alapja, ahogy a nevéből is kiderül, a személy jövedelme. A természetes személy (az ember) jövedelme több forrásból is származhat:

 • lehet munkabér, amelyet a munkát végző személy, a vállalkozás alkalmazottja az elvégzett munkáért kap;
 • származhat abból, ha az illető egyéni vállalkozó, hogy az elvégzett munkáról számlát állít ki, s a számla összegét kézhez kapta;
 • lehet, hogy a munkavégző nem alkalmazottja a vállalkozásnak, nem is egyéni vállalkozó, ilyenkor munkájáért megbízási díjat kap;
 • származhat jövedelem ingatlan és ingó tárgyak eladásából vagy bérbeadásáról.

Amennyiben valamely ingatlant vagy ingatlanhoz kapcsolódó (átruházható) vagyoni értékű jogot átruháznak vagy arról lemondanak, csak akkor kell vizsgálni az szja-fizetési kötelezettséget, ha az átruházás következtében a tulajdonosnak bevétele keletkezik. Akkor kell jövedelemadót fizetni, ha az ingatlan átruházásából jövedelem származik.

Vagyonátruházásból származik a jövedelem, ha

 • ingó vagyontárgy értékesítéséből (csak abban az esetben, ha kereskedelmi céllal történik);
 • ingatlan vagy vagyoni értékű jog átruházásából származik;
 • tartási, életjáradéki, öröklési szerződésből származó jövedelemre tesz szert.

Jövedelem = bevétel – az átruházó magánszemély igazolt és más címen el nem számolt költségei.

Az alábbi átruházások esetén merül fel az SZJA-fizetési kötelezettség:

 • ingatlan (vagy forgalomképes vagyoni értékű jog) eladása;
 • nem forgalomképes vagyoni értékű jogról ellenérték fejében történő lemondás;
 • ingatlanok cseréje értékkülönbözettel;
 • közös tulajdon megszüntetése műszaki megosztással;
 • közös tulajdon megszüntetése tulajdonostárs magához váltásával;
 • ingatlan apportálás.

Az eladónak kizárólag személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezhet.

Szja fizetése is csak akkor merülhet fel, ha
a) az eladó az ingatlant a vásárlást követő 5 éven belül értékesíti, és
b) az ingatlan értékesítésére nagyobb vételáron kerül sor, mint amilyen összeget az eladó az ingatlan megszerzésére fordított.

Szerzési időpont meghatározása:

Az ingatlan, illetve a vagyoni értékű jog megszerzésének időpontja az a nap, amikor az azzal kapcsolatos szerződést, bírósági, hatósági határozatot a földhivatalhoz benyújtották.

A földingatlan tulajdonjogának megszerzését követően az oda felépített épület esetében a szerzést a földterület tulajdonjoga megszerzésének időpontjával kell azonosnak tekinteni.

Ha a tulajdonjogot a tulajdonos örökléssel szerezte, szerzési időpont a halál napja (az öröklés megnyílta).

Bevétel kiszámítása:

 • ingatlan (vagyoni értékű jog) adásvétele esetén a szerződésben megjelölt ellenérték teljes összege;
 • ingatlancsere esetén mindkét szerződő fél tekintetében úgy kell eljárni, mintha adásvételi szerződéseket kötöttek volna: a bevétel a csereszerződésben szereplő (feltüntetet) érték, ennek hiányában az illetékkiszabás alapjául elfogadásra kerülő érték;
 • ha az ingatlant az értékesítő örökölte vagy ajándékba kapta, értékként minden esetben az illetékkiszabási alap vehető figyelembe;
 • közös tulajdon megosztása csak akkor esik jövedelemadó alá, ha valamelyik társtulajdonos korábbi illetőségénél nagyobb értékű ingatlanhoz jut és azért nem fizet ellenértéket (ritka);
 • közös tulajdon megszüntetése a tulajdonostárs magához váltásával: a bevétel a megváltási ár;
 • ha az ingatlan átruházása árveréssel történik, a bevétel az árverési eladási ár;
 • ingatlan gazdasági társaságba történő apportálása esetén bevételnek a gazdasági társaság által e jogcímen a tulajdonosnak jóváírt összeget kell tekinteni.

Ha megállapítottuk a bevételt, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen összegeket, tételeket kell levonni, hogy megkapjuk a jövedelmet.

A jövedelmet úgy kell meghatározni, hogy a bevételből le kell vonni az eladónak az ingatlannal, vagyonértékű joggal összefüggésben felmerült költségeit. A következő költségek kerülhetnek levonásra:

Az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételből (a szerzés időpontja szerint megosztott bevételből) le kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelő következő igazolt költségeket, kivéve azokat, amelyeket valamely tevékenységéből származó bevételével szemben költségként elszámolt:

 • a megszerzésre fordított összeget, és az ezzel összefüggő más kiadásokat;
 • az értéknövelő beruházásokat;
 • az átruházással kapcsolatos kiadásokat.

A megszerzésre fordított összegnek minősül leggyakrabban az átruházásról szóló szerződés (okirat, bírósági, hatósági határozat) szerinti érték; illetve örökléssel szerzett ingatlan esetében a hagyatéki leltárban feltüntetett érték.

Értéknövelő beruházásnak minősül az ingatlan szokásos piaci értékét növelő ráfordítás, azzal, hogy szokásos piaci értéket növelő ráfordításnak minősül az az igazolt kiadás is, amely ingatlan átruházása esetében az átruházást megelőző 24 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az ingatlan állagmegóvása céljából történt. (forrás: NAV)

Értékesítési költségek jogcímen elszámolhatók az ingatlan értékesítése kapcsán felmerült, számlával igazolható tételek. Elszámolható például az ingatlan hirdetésének számlával igazolt költségei, az ingatlan értékbecslés és az ingatlan közvetítő szintén számlával igazolt díjai.

Ha a szerzésre fordított összeg valamilyen okból nem állapítható meg, úgy a bevétel 75%-kal csökkentendő és a jövedelem a bevétel 25%-ka.

A jogszabály egy táblázatot állít fel, amely szerint minél távolabbi időpontban történt a szerzés, annál nagyobb összeg vonható le a számított összegből. Ezzel a jogalkotó elismerte az inflációt, mint értékcsökkentő tényezőt.

második évben:            90%

harmadik évben:           60%

negyedik évben:           30%

A szerzést követő ötödik évben eladott lakóingatlan jövedelme után már nem kell adózni.

Ingatlanértékesítés, -átruházás esetén az adó mértéke a fentiekben megállapított adóalap 15%-ka.

Általános forgalmi adó ingatlanok értékesítése során:

Az általános forgalmi adó olyan többfázisú, nettó forgalmi adó, amelyet a vállalkozó a termelés és forgalmazás minden szakaszában köteles megfizetni. Az adó terhét a végső felhasználó (fogyasztó) viseli (a többiek visszaigényelhetik).Az adótörvények szerint lakóingatlannak csak az ingatlan-nyilvántartásba akként bejegyzett vagy bejegyezhető ingatlan minősül, a hozzátartozó földrészlettel együtt. ÁFA esetén adóalany az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat (tehát szerződéses jogviszonyba léphet), perelhet (és önállóan perelhető), egyben saját nevében gazdasági tevékenységet végez (bejelentkezik az ÁFA-körbe). Amennyiben az előbb meghatározott adóalany ingatlant értékesít, úgy a vételárba be kell kalkulálnia az államnak fizetendő általános forgalmi adót. (Így, amikor adóalanynak nem minősülő természetes személy adja el ingatlanát, ÁFA-befizetési kötelezettsége nem keletkezik.)

 • Beépítésre szánt földterület (építési telek) értékesítése a 27 százalékos adómérték alá tartozó értékesítések csoportjába tartozik.
 • Lakóingatlan értékesítés esetén a lakóingatlan elkészülte előtti állapotban való értékesítése, továbbá az elkészülte utáni értékesítése 5 %-os adómérték alá tartozik. A hozzá tartozó földterület része a lakóingatlannak, így annak értékesítése ugyanilyen adómértékű.
 • A lakóingatlan elkészülte utáni második és minden további értékesítés tárgyi adómentes.
 • Lakóingatlannak nem minősülő ingatlan értékesítése esetén 27 százalékos adómértéket kell alkalmazni.

Tárgyi mentes tevékenységek az ingatlan hasznosításánál:

 • A föld értékesítése, bérbe, illetve haszonbérbe adása (kivéve a beépítésre szánt területeket és az építési telket).
 • Lakóingatlan értékesítése (kivéve a befejezetlen ingatlan értékesítését és befejezését követő első értékesítést).
 • Lakóingatlan bérbeadása.
 • Egyéb ingatlan bérbeadása (ez utóbbi esetben a jogszabály megengedi, hogy a bérbeadó az általános szabályok szerinti adózást válassza, de ekkor fel kell számítani a 27% általános forgalmi adót).

Természetes személy (magánszemély), ha nem alanya az ÁFÁ-nak, vagyis nem végez saját nevében rendszeres vagy üzletszerű bevételszerző tevékenységet vagy az értékesített termék nem az adóalanyisághoz használt, a telek értékesítés után nem fizet ÁFÁ-t. Nem fizet tehát ÁFÁ-t az a magánszemély, aki egyáltalán nem végez gazdasági tevékenységet és az a magánszemély sem, aki ugyan végez gazdasági tevékenységet (egyéni vállalkozói igazolvány birtokában vagy anélkül), de az eladott telek, lakás vagy garázs nem e tevékenységhez használt. Ha magánszemély magánszemélytől vásárol: nem fizet ÁFÁ-t.

Forrás: Füti Omega

 

 

 

Hitelkalkulátor

 

Banki előminősítő és összehasonlító kalkulátoraink segítségével egy helyen mutatjuk be az összes banki ajánlatot.

 

 

Legújabb híreink
 • Kertépítés Hegykő
  2023.05.16 17:26

  . jpg" style="width: 350px; height: 234px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" />Szeretettel ajánljuk:Németh Gyula HEGYKŐokleveles Agrármérnök | ügyvezetőTel: +36309694048.

 • Fotózáson jártunk
  2023.04.27 13:45

  Szeretettel ajánljuk irodánk fotósát, Bóta Lucát <3. jpg" style="width: 250px; height: 333px; float: left;" />.

 • Etikus ingatlanos inerjú
  2022.10.20 09:56

  . hu/etikus-ingatlanos-interju-dobos-marta/?fbclid=IwAR2U74VP0XjK1VSbCRljjdriqvaQ5zrtYVYkK1kBZUmcLOTH5xd-nsAQXKM">https://etikusingatlanos.

 • Irányított véradás
  2022.09.20 17:36

   Kedves Barátaim, Ismerőseim!SOS Véradókat keresek barátnőm megsegítésére!Helyszín:Kapuvári Rábaközi Művelődési Központ (9330 Kapuvár, Győri út 2.

 • Találjuk meg együtt!
  2022.02.15 20:34

 • Újra a Lakásvásár c. műsorban
  2022.01.31 12:22

  . youtube. com/watch?v=7kAIRAPNpPw" target="_blank">https://www. youtube. com/watch?v=7kAIRAPNpPw.

 • Lakatos szolgáltatást ajánlunk
  2022.01.17 18:13

  Jó szívvel ajánljuk:KATT A LINKRE:   . com/" target="_blank">https://oa76steelwork. com/.

 • Figyelem felhívás
  2021.06.02 20:21

  NEM járulunk hozzá, hogy az iroda neve alatt futó ingatlan hirdetésekből a fotókat (sem honlapról, sem hirdetésből, sem sehonnan) az írásos beleegyezésünk nélkül BÁRKI privát vagy egyéb célra felhasználja, vagy azt harmadik fél számára tovább adja! Nyomatékosan kérem ennek betartását!.

 • Ingatlanpiaci körkép
  2021.04.28 09:54

  Egy olyan negyedévet zárt a magyar ingatlanpiac, ami sok várakozást felülmúlt pozitív és negatív értelemben is. Műsorunkban országos körkapcsolás keretében helyi etikus ingatlanosok segítségével tekintjük át az adott piac sajátosságait és jelenlegi állapotát.

 • Lakásvásár című műsorban szerepeltünk
  2020.11.07 15:53

  Ismét Borsi Lászlóval beszélgettünk a Lakásvásár c. műsorban.

 • Covid-19 információ
  2020.10.12 10:20

  Megkérjük Tisztelt ügyfeleinket, hogy legyenek partnereink az esetleges fertőzések elkerülése érdekében, és a telefonos, ill. elektronikus csatornákat részesítsék előnyben ELSŐ KÖRBEN! Az ingatanokat továbbra is személyesen mutatjuk be!Kérjük, hogy a megszokott protokolláris formuláktól (kézfogás) tekintsünkel, és maradéktalanul tartsuk be a fokozott higiénés szabályokat! ÜGYFELEINK LAKÁSÁBAN, IRODÁNKBAN KIFEJEZETTEN KÉRJÜK, HOGY MINDENKI VISELJEN MASZKOT! Adásvételi szerződésekre, és személyes találkozókra csak a döntéshozók jelenjenek meg.

 • lányok.png
  A Lakásvásár c .műsorban szerepeltünk
  2020.08.21 17:29

  Továbbra is lehetőséget kérünk az ingatlan értékesítésére kizárólagosság helyett! Mindezt több, mint 25 éves marketing tapasztalattal háláljuk meg! A tejes műsor a linken elérhető: .

 • Hatoscsatorna Lakásvásár c. műsorában
  2020.06.05 22:25

  Hatoscsatorna Lakásvásár c. műsorában szerepeltünk!. youtube. com/watch?v=sCVFjo7TxVU&feature=share&fbclid=IwAR1H78TeR2NEJUMr8IwpETAcxxz-rjeH7RDEnanTTpIFSfWW2o6jYBVxRIs" target="_blank">https://www.

 • Ismét a Médiában szerepelt az irodánk:
  2020.05.31 15:38

  Ismét a Médiában szerepelt az irodánk:(4:16-tól).

 • Újabb cikkben szerepeltünk:
  2020.05.27 15:41

  Dobos Márta, ingatlanközvetítő szerint a márciusi sokk és mélyrepülés után, lassan éledezik a piac. Az irodai tapasztalatok, és weboldaluk látogatottsági adatait figyelembe véve azt gondolja, hogy az enyhítésekkel párhuzamosan a vevők bizalma is újra éledt.

 • Cikkhez tartozó riport
  2020.04.08 08:29

  A tegnapi cikkhez tartozó riport: (8:24 perctől).

 • A Sopron Médiának nyilatkozott irodánk
  2020.04.07 20:13

  . sopronmedia. hu/cikkek/soproni-alberletek-mi-varhato-a-jarvany-utan?fbclid=IwAR3V8t7SHCX0ufvh9W80c5V5A7eBLQ9JQ_9oYHLITt6N4M3R5xbqbtLs2JM" target="_blank">https://www.

 • FONTOS KÖZLEMÉNY
  2020.03.15 20:02

  Tisztelt Ügyfeleink!Kollégáink, megbízóink és partnereink egészségének megőrzése érdekében szeretnénk a segítségüket kérni!Telefonon, e-mailben, messengeren továbbra is a rendelkezésükre állunk!Megkérjük tisztelt ügyfeleinket hogy legyenek partnereink az esetleges fertőzések elkerülése érdekében, és a telefonos, ill.

 • Boldog karácsonyt!
  2019.12.23 14:38

 • Etikus ingatlanos tagsági kártya
  2019.11.27 10:38

  Megérkezett az Etikus ingatlanos tagságot igazoló kártya. Forduljanak hozzám bizalommal!Dobos Márta 06206651652.

 • SOPRON CARD elfogadóhely lettünk!
  2019.08.05 12:38

  Örömmel tudatjuk, hogy SOPRON CARD elfogadóhely lettünk! Az irodai jutalék 10%-a jár a kátyával rendelkező ügyfeleink számára, akik rajtunk kersztül értékesítik ingatlanukat!.

 • ETIKUS INGATLANOS TAGOK LETTÜNK
  2019.08.03 17:41

  KIÉRDEMELTÜK, HOGY TAGJAI LEHETÜNK AZ ETIKUS INGATLANOS MOZGALOMNAK Tisztesség.

 • NOE tagsági kártya elfogadóhely lettünk
  2019.07.23 08:10

  Nagycsaládos anyaként rendkívül fontosnak tartom a családok segítését, támogatását. Irodánk a NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) által kibocsátott érvényes kártya felmutatása esetén 0,5% kedvezményt biztosít az irodai jutalékból.

 • Áldott ünnepeket!
  2019.04.18 21:01

  Áldott, békés, szeretettel teli ünnepek kívánunk mindenkinek!.

 • Értékbecslői jogosultság
  2019.04.17 21:18

  Már hivatalos értékbecslésre is jogosultak lettünk!Eredményesen zárult a vizsgaidőszak :-).

 • Falusi CSOK település lista
  2019.04.14 16:25

  A . hu/csok-otthonteremtesi-kedvezmeny/falusi-csok/" title="További tudnivalók falusi CSOK címmel">falusi CSOK településlistájával kapcsolatban már több információ is napvilágot látott az elmúlt hetekben, de a végleges településlista mindeddig váratott magára.

 • Sopron szabályozási tervei
  2019.03.20 19:40

  . sopron. hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=2009&fbclid=IwAR1LeS8Gr6hYUUUccaeA63-4Qp5bg_fn7gZ4BN0OndqaIBwQkM0Ql9hw5mU" target="_blank">http://www.

 • Otthonteremtési támogatások
  2019.03.13 14:10

   Otthonteremtési támogatások már megjelentek a legújabb Magyar Közlönyben:  .

 • IMGP2503.JPG
  Szívből ajánljuk
  2019.03.10 18:26

  Családi vállalkozásunk 1993-óta működik, folyamatos fejlesztések mellett Sopronban. Dísznövények,fenyők, örökzöldek, cserjék , rózsák, gyümölcsfák és bogyósok termesztésével és árusításával foglalkozunk.

 • Falusi Csok kivonat - Sopron TV Híradó
  2019.03.05 13:12

  https://www. youtube. com/watch?v=8JnCF3jOTSU&feature=share.

 • Ennyivel drágulnak a lakások
  2019.02.22 20:18

  Januárban a GKI országos ingatlanpiaci indexének értéke októberhez képest 3 ponttal emelkedve historikus csúcsra ért. Tovább tart tehát az általános derűlátás, rövid távon nincs jele trendfordulónak - derül ki a GKI legfrissebb elemzéséből.

 • Kalkulátor
  2019.02.18 18:18

  Kalkulátor az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámításához az . hu/sites/apeh/calc/ingatlan_jovedelem_menu. html">NAV oldalán.

 • Jó hír a hitelt felvevőknek
  2019.02.18 15:56

  A férfiak, az özvegyek és az elváltak is igényelhetik a házasok gyermekvállalási támogatását. Elváltak és özvegyek is jogosultak lehetnek a fiatal házasok 10 millió forintos hitelére – jelentette be a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

 • 2018 legdrágább ingatlanjai
  2019.01.09 11:36

  A lakáspiac 2018-ban is erős tempót diktált, a kereslet nem lanyhult, az árak is feljebb kúsztak, és kiemelkedő esetekre is bőven volt példa - derül ki az Ingatlan. com év végi összefoglalójából, amely az öt legdrágábban kínált és jelenleg eladásra váró ingatlant, valamint 2018 leggyorsabban eladott lakásait és házait mutatja be.

 • Tervezd meg kerted téli arcát
  2019.01.08 21:18

  Télen is legyen a kerted színes, hiszen ebben a borongós, szürke időszakban talán még nagyobb örömforrást jelent egy élénk színű növény látványa.

 • Tízezreket is megspórolhatsz az áramon
  2019.01.08 21:15

  A világításon könnyen spórolhatszÉrdemes elgondolkodni azon, hogy a lakás bizonyos helyiségeiben .

 • Így szellőztess télen
  2019.01.08 21:13

  Szellőztess naponta többször!Az elhasználódott levegőt télen is száműzni kell a lakásból. Nemcsak azért, mert a beáramló hideg felfrissít, hanem, mert egyúttal távoznak a levegőben tobzódó kórokozók.

 • Jön a falusi CSOK
  2019.01.08 21:08

  Jól teljesített a magyar gazdaság 2018-ban, ezt jól mutatja, hogy tavaly az export értéke átlépte a százmilliárd eurót, ez korábban soha nem fordult elő - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az M1 Forint, fillér magazinjában.

 • Szekrényből előbújó ágy
  2019.01.08 21:06

  Murphy-ágyak a maximális helykihasználásértNevét tervezője, William Lawrence Murphy után kapta. Az ötlet az 1900-as évek elején pattant ki a fejéből, amikor szeretett volna áthidaló megoldást találni arra az erkölcsi problémára, hogy egy nő nem teheti be a lábát olyan helyiségbe, ahol a férfi ágya van.

 • Útfejlesztés
  2019.01.06 20:01

  Évvégi jó hírként érkezett a Magyar Közlöny egyik legfrissebb száma, hiszen számos olyan iránymutatást fogalmaztak meg benne, mely térségünk infrastrukturális fejlesztését is megalapozza.

 • Változik a csok 2019-ben
  2018.12.29 10:20

  Jövőre is folytatódik, és bővül az otthonteremtési program - mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkára.